Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

V období rokov 2019 až 2021 Škola zážitkov Harvart realizuje projekt:

"Kritickým myslením proti diskriminácii"

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Cieľom projektu je prostredníctvom aktivít zameraných k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou zapojiť mládež do prevencie a eliminácie diskriminácie a boja proti nej, zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, a informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou. Realizácia aktivít zvýši mieru rovnakých príležitostí chlapcov a dievčat a prispeje k zlepšeniu ich zamestnateľnosti prekonávaním horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce.

Projekt sa realizuje v menej rozvinutých regiónoch počas 24 mesiacov a pozostávajú z dvoch súborov činností, ktoré zohľadňujú špecifické potreby cieľovej skupiny – mladých ľudí ohrozených diskrimináciou. Projekt osobitne podporuje sociálne začlenenie a je zameraný na znevýhodnené skupiny.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa – počet účastníkov ohrozených diskrimináciou zapojených do vzdelávania v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie je 10 000 študentov a študentiek stredných škôl. Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa - počet zamestnávateľov, ktorí budú po ukončení projektu realizovať opatrenia v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie je 1.

Študentom a študentkám projekt vysvetlí rod, ako sociálne a kultúrne konštruovanú mužskú alebo ženskú rolu, ktorá sa mení v čase a v závislosti od kultúr a spoločností. Projekt prostredníctvom audiovizuálneho obsahu problematizuje škodlivú stereotypizáciu, ktorá v mnohých prípadoch vyúsťuje do diskriminácie žien, či už v súkromnej alebo verejnej sfére. Projekt bude prezentovať skutočnosť, že rodovú rovnosť je potrebné vnímať ako cieľ, ktorého podpora prispieva k demokratizácii spoločnosti a dodržiavaniu ľudských práv a slobôd, pretože všetky ľudské bytosti majú právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými rolami. Podporou citlivosti posilní projekt chlapcov a dievčatá v slobodnom rozhodovaní o ich životných dráhach. Aktivita poukáže aj na prepojenosť rodových nerovností, diskriminácie na trhu práce, rodový mzdový rozdiel a násilia na ženách. Upriami pozornosť na nerovné mocenské vzťahy medzi ženami a mužmi, ktoré sú príčinou násilia a poukáže aj na problém sexuálneho obťažovania. Žiakov a žiačky posilní v tom ako reagovať v situáciách, keď sú svedkami násilia alebo sexuálneho obťažovania.

Audiovizuálne prednášky sú osvedčeným nástrojom neformálneho vzdelávania žiakov a žiačok stredných škôl, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu života mladých ľudí a využíva ich schopnosť veľmi rýchlo prijímať veľké množstvo informácií a podnetov naraz. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

ITMS2014+: 312041T255

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk