Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

V období rokov 2019 až 2021 Škola zážitkov Harvart realizuje projekt:

"Kritickým myslením proti diskriminácii"

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Cieľom projektu je prostredníctvom aktivít zameraných k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou zapojiť mládež do prevencie a eliminácie diskriminácie a boja proti nej, zvýšiť informovanosť o možných dôvodoch a formách diskriminácie, špecificky v oblasti rovnakého zaobchádzania a rovnakých príležitostí pre mužov a ženy, a informovať o spôsoboch ochrany pred diskrimináciou. Realizácia aktivít zvýši mieru rovnakých príležitostí chlapcov a dievčat a prispeje k zlepšeniu ich zamestnateľnosti prekonávaním horizontálnej a vertikálnej segregácie na trhu práce.

Projekt sa realizuje v menej rozvinutých regiónoch počas 24 mesiacov a pozostávajú z dvoch súborov činností, ktoré zohľadňujú špecifické potreby cieľovej skupiny – mladých ľudí ohrozených diskrimináciou. Projekt osobitne podporuje sociálne začlenenie a je zameraný na znevýhodnené skupiny.

Audiovizuálne prednášky sú osvedčeným nástrojom neformálneho vzdelávania žiakov a žiačok stredných škôl, nakoľko dynamika prednášky zodpovedá súčasnému rýchlemu trendu života mladých ľudí a využíva ich schopnosť veľmi rýchlo prijímať veľké množstvo informácií a podnetov naraz. 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

ITMS2014+: 312041T255

www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.ia.gov.sk

Ako spracovávame Vaše osobné údaje pre potreby osvetovej audiovizuálnej prednášky si môžete prečítať na tomto odkaze.

 

             

 

Škola zážitkov Harvart
Malý Čepčín 160
038 45  Malý Čepčín