Prehliadaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby. Viac info

V Škole zážitkov HARVART si uvedomujeme svoju celospoločenskú zodpovednosť v súvislosti s vysokou návštevnosťou našich vzdelávacích programov, a preto sme sa rozhodli do vzdelávacích aktivít zaradiť aj prednášky súvisiace s ľudskými právami, v súčasnosti konkrétne s právami žien a detí.

Pod expertnou supervíziou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme vytvorili osvetovú audiovizuálnu prednášku, ktorej cieľom je zvýšenie povedomia o  násilí na ženách pod názvom „Pretože Hovorím Nie“, ktorá voľne nadväzuje na rovnomennú kampaň.

Cieľom audiovizuálnej prednášky je zvýšenie citlivosti a povedomia o rôznych formách násilia na ženách, vrátane fyzického, psychického, sexuálneho a ekonomického. Prednáška poukazuje na špecifickú dynamiku domáceho násilia, prepojenosť jednotlivých foriem a vysvetľuje tzv. „kruh násilia.“

Prednáška špecificky prispieva k prevencii sexuálneho násilia, ktoré na Slovensku zažilo 10% žien (FRA, 2014). V reálnom živote má teda s najväčšou pravdepodobnosťou každý a každá z nás vo svojom okolí ženu, ktorá takéto násilie zažila, aj keď o tom možno nevieme.

Prednáška upozorňuje na skutočnosť, že napriek rozšírenému presvedčeniu o „neznámom páchateľovi v tmavom parku“, veľká väčšina žien (88%) páchateľa sexuálneho násilia poznala; najčastejšie išlo o bývalých alebo súčasných partnerov žien (38%), známych žien (28%) alebo páchateľov z prostredia pracoviska ženy - nadriadení, kolegovia (12%), a až v 10% boli páchateľmi príbuzní (IVPR, 2017). Najčastejšími miestami, kde k sexuálnemu násiliu došlo, boli dom alebo byt niekoho iného (19%), pracovisko alebo škola (17%) alebo u ženy doma (16%) (IVPR, 2017).

Prednáškou mladým ľuďom sprostredkovávame informácie o tom ako rozpoznať prvé znaky násilného správania a posilňujeme ich v tom, aby násilné správanie netolerovali a neboli voči nemu apatickí. Informujeme aj o non-stop linke pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), na ktorú sa môžu dievčatá, ženy alebo im blízki obrátiť a bude im poskytnuté bezplatné a dôverné poradenstvo.   

Obsah prednášky vychádza z niekoľkých základných poznaní. Prvým a nemálo hrozivým poznaním je, že každá tretia žena z Európskej únie bola obeťou fyzického alebo sexuálneho násilia aspoň raz vo svojom živote po dosiahnutí veku 15 rokov (FRA, 2014). Takisto vieme, že na Slovensku stále pretrváva kultúra mlčania o násilí na ženách, ktorá je príznačná tým, že ženy majú opodstatnený strach a obavy o svojich skúsenostiach hovoriť, pretože reakcie okolia sú založené na nedôvere, spochybňovaní alebo dokonca obviňovaní obete. Toto tvrdenie podporuje aj hrozivý údaj zo správy o reprezentatívnom výskume o sexuálnom násilí, a to že až 85% žien nevyhľadalo po incidente sexuálneho násilia vôbec žiadnu pomoc alebo podporu (IVPR, 2017). V neposlednom rade je potrebné povedať, že iba 67% respondentov rozsiahleho reprezentatívneho prieskumu považuje násilie na ženách za neprijateľné a malo by byť vždy trestané podľa zákona, a že takmer polovica ľudí na Slovensku si myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný (Eurobarometer 2016).

V Škole zážitkov Harvart sme sa rozhodli, že chceme pomôcť prelomiť kultúru mlčania o násilí na ženách a prispieť svojimi možnosťami k primárnej prevencii žiakov a žiačok stredných škôl. Nechceme nechať tieto témy za zatvorenými dverami v našej spoločnosti. Práve naopak, chceme poukázať na to, že každý človek môže odmietnuť násilie v akejkoľvek podobe – či už ako súkromná osoba v každodennom živote i krízových situáciách, alebo v rámci svojej profesie.
 

Odkazy:

Kampaň "Pretože hovorím NIE"

Informácie pre pedagogicky personál

Príručka pre pedagogický a odborný personál škôl

Mýty o sexuálnom násilí

Bezplatná nonstop linka 0800 212 212 pre ženy zažívajúce násilie

 

Projekt bol podporený prostredníctvom dotácie na podporu rodovej rovnosti v súlade s § 9a Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.